ทัวร์ไต้หวันเดือนกันยายน 2018 (2561) จองวันนี้พิเศษส่วนลด

Spread the love

อัพเดททัวร์ไต้หวันประจำเดือนกันยายน 2018 (2561) กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังมองหาทัวร์ไต้หวันดี ๆ ในเดือนกันยายน 2561 นี้ วันนี้ผมมีโปรแกรมมาฝากเพื่อน ๆ ให้ได้เลือกจองกัน ไต้หวันกันยายนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ทัวร์ไต้หวันได้รับความนิยมมาก ๆ ไต้หวันมีสถานที่น่าเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติและประวัติศาสตร์การสร้างสร้างของไต้หวันมีโปรแกรมที่น่าสนใจดังนี้ หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ไถจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ ซีเหมินติง หนานโถว ตัวอย่างที่ยกมาถือว่าเป็นไฮไลท์ของทัวร์ไต้หวันกันยายน เราไปดูตารางโปรแกรมไต้หวันกันเลยดีกว่า

 

โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน กันยายน 2561 โค้ดทัวร์ สายการบิน โปรแกรมเต็ม
(ก.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน[บินเอวีแอร์] 20,900.- TWGT-2 BR
(ก.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน[บินอีวาแอร์ บินเชียงใหม่] 22,900.- TWGT-6 BR
(วันแม่,ก.ย.,พ.ย.) ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน[บินอีวาแอร์ บินเชียงใหม่] 21,900.- TWGT-7 BR
(ก.ค.-พ.ย.) ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6วัน[บินอีวาแอร์] 24,900.- TWGT-9 BR
(ส.ค.-ต.ค.) ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา  5วัน[บินนกสกู๊ต] 14,988.- TWIT-1 XW
(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน[บินนกสกู๊ต] 12,981.- TWIT-2 XW
(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี สุริยันจันทรา 5วัน[บินนกสกู๊ต] 11,988.- TWIT-3 XW
(ก.ย.-ต.ค.) ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน  สุริยันจันทรา 6วัน[บินนกสกู๊ต] 16,888.- TWIT-4 XW
(ก.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน[บินเอวีแอร์] 20,900.-
สายการบิน : เอวีแอร์
โค้ดทัวร์: TWGT-2
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองไถจง – ฝงเจี่ยไนท์
4 เดินทางไทเป -ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง
5 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 – ร้านคอสเมติค-Germanium Power-เมืองเถาหยวน- Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน
วันที่ 15 – 19 กย. 61 20,900.-
โปรแกรมเต็ม :
(ก.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน[บินอีวาแอร์ บินเชียงใหม่] 22,900.-
สายการบิน : อีวาแอร์ บินเชียงใหม่
โค้ดทัวร์: TWGT-6
1 สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2 อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) -อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-คอสเมติค-ร้านพายสับปะรด-ซีเหมินติง
3 วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- Germanium shop-ไถจง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4 ไถจง-เจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
5 เจียอี้-ไทเป-ตลาดปลา-อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
6 สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่
วันที่ 20-25 ก.ย. 61 22,900.-
โปรแกรมเต็ม :
(วันแม่,ก.ย.,พ.ย.) ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน[บินอีวาแอร์ บินเชียงใหม่] 21,900.-
สายการบิน : อีวาแอร์ บินเชียงใหม่
โค้ดทัวร์: TWGT-7
1 สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน–ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
2 อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอาง-ร้านเค้กพายสับปะรดซีเหมินติง
3 หนานโถว-วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดพระถังซำจั๋ง-เดินทางไถจง-ฟงเจี่ยไนท์
4 ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์
5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่
วันที่ 12-16 ก.ย. 61 20,900.-
โปรแกรมเต็ม :
รูป
(ก.ค.-พ.ย.) ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว 6วัน[บินอีวาแอร์] 24,900.-
สายการบิน : อีวาแอร์
โค้ดทัวร์: TWGT-9
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 เถาหยวน – วัดจงไถ่ถาน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – อาบน้ำแร่
4 เดินทางไทเป-Germanium Power-ตึกไทเป101-(ไม่รวมชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน-เข้าที่พัก
5 อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด- พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
6 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน
วันที่ 1 – 6 , 16 – 21 , 21 – 26 กย. 61 25,900.-
โปรแกรมเต็ม :

ทัวร์ไต้หวันตลอดทั้งปี

ทัวร์ไต้หวัน มกราคม ทัวร์ไต้หวัน กุมภาพันธ์
ทัวร์ไต้หวัน มีนาคม ทัวร์ไต้หวัน เมษายน
ทัวร์ไต้หวัน พฤษภาคม ทัวร์ไต้หวัน มิถุนายน
ทัวร์ไต้หวัน กรกฎาคม ทัวร์ไต้หวัน สิงหาคม
ทัวร์ไต้หวัน กันยายน ทัวร์ไต้หวัน ตุลาคม
ทัวร์ไต้หวัน พฤศจิกายน ทัวร์ไต้หวัน ธันวาคม

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย0956539645

[Total: 0    Average: 0/5]

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[X] close